Testid on parim võimalus teada saada inimese isiksusetüüp

Testid on selleks ainuõige valik.

Omame litsentsi Tripodi testide läbiviimiseks.
Tagamaks tulemuste usaldusväärsus ja kandidaadi positiivne kogemus, lähtume kõigist kehtestatud nõuetest.

Pakume isiksuse-, vaimse võimekuse -, ruumilise võimekuse -, kiiruse ja täpsuse – ning inglise keele teste. On eraldi Isiksuse-, kui Vaimse võimekuse testid nii spetsialistide, kui juhtide hindamiseks. Sellisel juhul saab kandidaadi kohta hinnangu võrreldes teiste spetsialistide või juhtidega, kes on temaga samast soost ja vanuserühmast.

Teste saab läbi viia nii eesti-, inglise-, läti-, vene-, kui ka leedu keeltes. Seega ei pea kandidaadid ise asuma Eestis. 

Testimine toimub virtuaalselt.

Erinevatele ametikohtadele värvates on olulised erinevad testid. 

Näiteks saab isiksusetesti abil välja selgitada müügitööks kriitilise tähtsusega omadusi nagu näiteks algatusvõime, sihikindlus, stressitaluvus ja sõbralikkus inimestega suhtlemisel. 

Selleks, et finants valdkonnas edukalt töötada, on oluline hoopis numbrilisest infost arusaamine ja kiire analüüsi võime, mida on võimalik välja lugeda Vaimsete võimete testist. 

IT ja tehnika valdkondades saab edu ennustada Ruumilise testi abiga.

Kandidaadi poolt testi täitmine on vaid üks osa testimise protsessist. Sellest põhjaliku analüüsi tarvis kahjuks ei piisa. Seepärast räägime kandidaadiga peale testi kirjaliku tulemuse saamist iga mõõdetava omaduse veelkord läbi, et kuulda põhjendusi ja selgitusi. 

Veendume, et testi kirjalik tulemus läheks kokku testitava jutu ning põhjendustega. Lisaks vasturääkivustele võis kandidaat olla testi täites liiga närvis, testimise ajal võis olla teda häirivaid tegureid või ei olnud ta testi täitmiseks piisavalt puhanud. Alati pole testi esialgne tulemus see, mis näitaks tegelikku olukorda. 

Nii tähtsa ülesande, nagu personali valik, puhul, on tähtis kindel olla, et kõikide kandidaatide testide tulemused on võrreldavad.

TeamCreator on igati abiks ettevõtetele õigete valikute tegemisel. Meie südameasjaks on igale tööle leida sobiv tegija.

Korraldame kogu ajamahuka testimise protsessi.

 • tutvume ettevõtte hetkeolukorra ja otsitava töötaja profiiliga, mille tulemusel paneme paika just antud ametikoha jaoks võtmetähtsusega omadused;
 • tutvustame kandidaadile testimise käiku ja oleme toeks kõigi tekkida võivate küsimuste puhul;
 • viime läbi testimise vastavalt kehtestatud nõuetele;
 • suhtleme kandidaadiga, saamaks tulemuste kokkuvõtmiseks olulist infot;
 • teostame testi tulemuste analüüsi ja anname selle kohta põhjalikku tagasisidet kõigile asjaosalistele- nii suuliselt, kui ka kirjalikult.

Isiksus

Isiksusetest kirjeldab viit suurt rühma:

 • emotsionaalne stabiilsus (masendus, ärritus, abitus);
 • ekstravertsus (mõjutamine, eestvedamine, algatusvõime);
 • sotsiaalsus (usaldamine, sõbralikkus, osavõtlikkus);
 • meelekindlus (asjalikkus, korralikkus, sihikindlus) ja
 • avatus (innovaatilisus, kohanemisvõime, mõttesügavus).
 • Iga ametikoha puhul on võtmetähtsusega erinevad omadused. Selle teadmine aitab kaasa valiku protsessis õigete otsuste tegemisele.

Vaimne võimekus

Vaimse võimekuse testi abil on võimalik ennustada kandidaadi potentsiaali, kohanemis- ja õppimisvõimet.

Testi abil mõõdetakse eraldi:

 • sõnalist võimekust (keeleline taiplikkus, sõnalise info tajumine ja valdamine);
 • numbrilist võimekust (numbrilise info kasutamine, loogiline mõtlemine ja analüüsioskus) ja
 • ruumilist võimekust (ruumiliste suhete tajumine, sündmuste visualiseerimine).
 • Eraldi tuleb antud testist välja üldvõimekus.

Juhi testi puhul mõõdetakse lisaks arvulis-loogilist mõtlemist.

Iga ametikoha puhul on võtmetähtsusega erinevad omadused. Selle teadmine aitab kaasa valiku protsessis õigete otsuste tegemisele.

Ruumiline võimekus

Ruumiline võimekus ennustab edukaid töötulemusi tehnilistel aladel- IT, teadus ja tehnoloogia.

Kiirus ja täpsus

Kiiruse ja täpsuse testi abil annab ennustada edu ametikohtadel, mis nõuavad sõnalise ja numbrilise info kiiret ning täpset analüüsimist.

Inglise keele testid

Inglise keele testi abil saab hinnata erinevaid inglise keele oskusi eraldi:

 • kirjaliku teksti mõistmist;
 • suulise teksti mõistmist;
 • kirjutamise oskust;
 • rääkimise oskust.

Valida tuleks kuni 2 testi vastavalt sellele, mis antud töös olulise tähtsusega on.