Kandidaatide hindamine käitumismustri välja selgitamiseks

Kandidaatide hindamine võib kujuneda väga keeruliseks. Soovijate hulgast selle õige ära tundmine ei pruugi olla lihtne ülesanne. Võttes arvesse vale inimese palkamisega seotud suurt kulu, on mõttekas kasutada kõiki võimalikke variante, kindlustamaks soovitud tulemus.

Kandidaatide hindamine kompleksteenusena on selleks hea võimalus.

Selle tulemusena anname Sulle infot, millised isikuomadused ja käitumismustrid antud kandidaadi puhul tuleksid kasuks ning millised võivad hoopis takistuseks saada vastaval ametikohal.

Kandidaatide hindamise kompleksteenus sisaldab endas täispikka intervjuud, vajalikke teste ning taustauuringu läbiviimist.

Tulemusena saad meilt tagasisidet nii kirjalikult, kui ka suuliselt. Hindamise teenust osutame ka üksikute osadena (ainult intervjuu, testid või taustauuring)- täpselt nii, et Sul oleks olemas olulisim info valiku tegemiseks.

Esmalt paneme võimalikult täpselt paika, millised oskused, võimed ja isikuomadused ideaalset kandidaati iseloomustavad. Sellest lähtuvalt teame, milliseid teemasid/küsimusi intervjuul ning taustauuringu tegemisel eriti suure tähelepanuga käsitleda. Samuti selgitame välja, millistest testidest saab kõige enam otsuse tegemiseks väärtuslikku infot. Alati pole testide läbiviimine otstarbekas, kuid mõningatel juhtudel on see lausa hädavajalik.

Täispikk intervjuu

Intervjuu kestab orienteeruvalt ametikohast 1-2 h. Selle jooksul hindame kandidaadi võimet antud positsioonil edukalt hakkama saada, lähtudes tema isikuomadustest, töökogemusest, kompetentsidest, käitumis- ja mõtlemisviisidest, hoiakutest ja väärtustest.

Eriti suurt tähelepanu pöörame kandidaadi motivatsioonile antud tööd teha. 

Lähtume põhimõttest, et inimesed saavad tõeliselt rahulolevad olla vaid siis, kui teevad tööd, mida armastavad ning mis läheb kokku nende isiksusega.

kandidaatide hindamine

Testide läbiviimine

Vastavalt ametikohale soovitame erinevaid teste. Need võivad olla näiteks:

  • isiksuse-,
  • vaimse võimekuse-,
  • ruumiline võimekuse ning
  • inglise keele testid.

Testimise tulemusena saad endale lisaks meiepoolsele suulisele tagasisidele põhjaliku kirjaliku raporti kandidaatide kohta.

Testimine annab olulist infot, sest see sisaldab ka meiepoolset lisavestlust kandidaadiga (kuni 1 h), kus uurime iga uuritava omaduse kohta lisainfot testide tulemuste analüüsiks.

Taustauuring

Taustauuringu tulemusena saame kandidaadi eelnevatest töökohtadest infot tema isikuomaduste, käitumismustrite ning oskuste ja võimete kohta, mida analüüsime vastavalt varasemalt olemasolevale infole intervjuudest ja testidest.

Taustauuringu raames võtame ühendust 2-3 kandidaadi poolt meile edastatud eelmise tööandja, koostööpartneri või kolleegiga (vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele).

Võta TeamCreatoriga ühendust ja paneme täpselt paika, milliseid hindamise teenused Sinu valikut oluliselt lihtsustaksid!